Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 1. REKISTERIN PITÄJÄ
  Marja Turunen Oy
  1059017-1
  Huoneistohotelli Marja
  Jääkärinkatu 8
  50100 Mikkeli
  p. 044 777 0676
  www.linnasaunamikkeli.fi
 2. YHTEYSHENKILÖ
  Yrittäjä Marja Turunen
  työ: +358 44 777 0676
  suora: + 358 44 338 1345
 3. REKISTERIN TARKOITUS
  Asiakas- ja varausrekisteri
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELUN PERUSTE JA TARKOITUS
  Rekisteröimme henkilörekisteriin vain asiakkaan nimen ja puhelinnumeron. Poikkeuksena ovat laskutusasiakkaat, yritykset ja isommat tilaaja- asiakkaat.
  Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, yritys/y-tunnus, asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut käyttäjän reaktiot verkkopalveluissa, käyttäjän lähettämä aineisto (esimerkiksi valokuva), asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot, käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot.
  Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai –kaupunki, verkkopalvelun käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.
  Rekisterinpitäjä voi verkkosivullaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä, Cookies.
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Rekisteriin tallettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista, kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.
 7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
  Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista viranomaisia varten.
 8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto
Aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun sitä ei enää tarvita. Esimerkiksi kun se on saatettu sähköiseen muotoon.
Sähköinen aineisto
Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa ja asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.
Rekisteritiedot on suojattu yrityksen ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.
Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL –salattua yhteyttä.
Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 1. TARKASTUSOIKEUS
  Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.
 2. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA
  Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.
 3. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.
  Rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.
  Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
  Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.
  Markkinointirekisteriä ei ole.
  Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.
  Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
  Evästeet (Cookies)
  Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.